Kategorie

Nota Prawna

1. DANE IDENTYFIKACYJNE:

Zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca Usługi na rzecz społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, niniejszym wyszczególniamy następujące informacje: strona internetowa www.AporVino.es oraz www.AporVino.com (zwana dalej „Stroną”) jest własnością oraz jest zarządzana przez spółkę Aporvino SL (dalej AporVino), z siedzibą przy Avenida Doctor Félix Rodriguez de la Fuente, 17, Valdemorillo, 28210, Madryt; posiada hiszpański Numer Identyfikacji Podatkowej (CIF) B-84190065, zarejestrowana jest w Rejestrze Handlowym w Madrycie w tomie 20913, księga: 0, arkusz: 200, sekcja: 8, strona: M-370751. Kontaktowy adres e-mail:  [email protected]

2.UŻYTKOWNICY:

Dostęp i/lub korzystanie z witryny AporVino możliwe jest jedynie dla UŻYTKOWNIKA, który akceptuje taki dostęp i/lub użytkowanie, niniejszą Informację prawną oraz Ogólne warunki użytkowania. General Conditions of Use. Powyższe warunki, w miarę wykonalności, mają zastosowanie niezależnie od Ogólnych Warunków. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych użytkowników są dokładnie wyjaśnione w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności.

3.KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ:

Niniejsza strona internetowa zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów i danych (zwanymi dalej „Treściami”) w Internecie, które należą do spółki AporVino lub jej jednostek powiązanych, do których to Treści UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu. Wspomniana odpowiedzialność obejmuje wszelkie logowania które mogą być wymagane w celu uzyskania dostępu do pewnych usług lub treści. W wyniku takiej rejestracji, UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność, za podanie informacje , które są zgodne z prawdą oraz uzasadnione. W wyniku rejestracji imiennej, UŻYTKOWNIKOWI może zostać przekazane hasło, za które będzie on ponosił odpowiedzialność oraz, które zobowiązuje się on wykorzystywać w sposób rzetelny i z zachowaniem zasad poufności. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z treści i usług (takich jak czaty, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne) dostarczanych przez spółkę AporVino, z wykorzystaniem własnej strony internetowej w określony i nieograniczony sposób, oraz zobowiązuje się do nie wykorzystania ich w jeden z następujących sposobów: (i) działań które mogą być niezgodne z prawem, moralnością publiczną, powszechnie akceptowanymi zrachowaniami, czy ustalonym porządkiem publicznym; (ii) rozpowszechniania treści lub materiałów propagandowych, które są rasistowskie, ksenofobiczne, nielegalne, pornograficzne, które wspierają terroryzm lub stanowią atak na prawa człowieka; (iii) powodują uszkodzenie układów fizycznych i logicznych należących do spółki AporVino, jej dostawców lub osób trzecich, poprzez wprowadzenie lub rozprzestrzenianie wirusów komputerowych, zarówno w sieci jak i w jakichkolwiek innych systemach fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować uszkodzenia systemów o których mowa powyżej; (iv) usiłowania oraz dostępu jak również, w stosownym przypadku, wykorzystania konta e-mail innych użytkowników i zmiany lub manipulowania ich wiadomościami.

Spółka AporVino zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy lub artykułów, które mogą stanowić naruszenie poszanowania ludzkiej godności, takich które są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, które atakują ludzi młodych oraz dzieci, porządek publiczny lub bezpieczeństwo oraz takich które, w opinii spółki, a nie nadają się aby zostały opublikowane. W każdym przypadku, spółka AporVino nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów i innych narzędzi aktywnego uczestnictwa.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Spółka AporVino przestrzega wytycznych ustawy 15/1999, z dnia 13 grudnia th., O ochronie danych osobowych, Dekret królewski 1720/2007, z dnia 21 grudnia, st., uznając rozporządzenia, które tworzą Ustawę organiczną oraz inne prawa w tym rozporządzeniu, jak również zapewniając właściwe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W tym celu, wraz z wypełnieniem dowolnego formularza zawierającego dane osobowe w zakresie usług, których świadczenia UŻYTKOWNIK może zażądać ze strony spółki AporVino, UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany o istnieniu i akceptacji szczegółowych warunków traktowania swoich danych w każdym przypadku, zostaną mu przekazane informacje dotyczące odpowiedzialności w stosunku do tworzonego pliku, adres podmiotu odpowiedzialnego, istnienie prawa do dostępu, poprawiania, usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, celu przetwarzania danych oraz wszelkich przypadków przekazywania danych osobom trzecim. Podobnie, spółka AporVino informuje, iż działa zgodnie z ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca Usługi dla społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego oraz wyraża prośbę o zgodę UŻYTKOWNIKA, na stałe wykorzystywanie jego adresu e-mail w celach komercyjnych.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA:

Spółka AporVino występując we własnym imieniu jak też działając jako cesjonariusz, jest prawowitym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej oraz przemysłowej wykorzystywanych na swojej stronie internetowej, a także każdego elementu jaki się na niej znajduje (w tym, lecz nie ograniczając się do obrazów, dźwięków, elementów audio, wideo, oprogramowania lub tekstów, znaków towarowych i logotypów, kombinacji kolorów, struktury i układu, doboru materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej funkcjonowania, dostępu i użytkowania, itp.). Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy artykułów 8 i 32.1, akapit drugi ustawy Prawo własności intelektualnej, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie oraz komunikacja publiczna, w tym udostępnianie całości lub części zawartości niniejszej strony internetowej do celów komercyjnych, w jakiejkolwiek formie oraz z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych, bez upoważnienia spółki AporVino jest wyraźnie zabronione. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej oraz własności przemysłowej spółki. Będzie on jednakże upoważniony do przedstawiania elementów niniejszej strony internetowej, a nawet ich drukowania, kopiowania oraz zapisywania na twardym dysku lub jakimkolwiek innym urządzeniu, o ile materiały te wykorzystywane będą na własny i osobisty użytek. UŻYTKOWNICY nie mogą usuwać, zmieniać, uchylać lub manipulować jakimkolwiek systemem lub urządzeniem zabezpieczającym, jakie zainstalowane zostało na stronie internetowej spółki AporVino.

6. ZASTRZEŻENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W żadnym wypadku, spółka AporVino nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą zostać spowodowane przez: błędy lub braki w treści, brak dostępu do strony internetowej, przesyłanie wirusów lub złośliwego oprogramowania ani też, pomimo podjęcia wszystkich niezbędnych środków technicznych, aby temu zapobiec, szkodliwe treści.

7. ZMIANY:

Spółka AporVino zastrzega sobie prawo do dokonywania w swojej witrynie wszelkich zmian jakie uznane za właściwe, bez uprzedniego powiadamiania, polegających na zmianie, usunięciu lub dodaniu dowolnej treści i usług świadczonych przez nią, a także sposobu, w jaki są one wyświetlane lub znajdują się na jej stronie internetowej.

8. LINKI- ODNOŚNIKI:

W przypadku stron internetowych posiadających odnośniki lub hiperłącza do innych stron internetowych, spółka AporVino nie ma żadnej kontroli nad połączonymi witrynami i treściami. Spółka AporVino nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których UŻYTKOWNIK może uzyskać dostęp za pośrednictwem odnośników umieszczonych na stronie internetowej oraz nie zagwarantuje dostępności technicznej, jakości, niezawodności, dokładności, wiarygodności, ważności lub legalności jakiejkolwiek treści lub informacji zawartej na każdym z takich hiperłączy lub innej stronie internetowej, dostępnej za ich pośrednictwem. Podobnie, włączenie takich zewnętrznych odnośników nie oznacza jakiegokolwiek rodzaju stowarzyszenia, połączenia lub zaangażowania w działalność połączonych podmiotów.

9. PRAWO WYKLUCZENIA:

W stosunku do tych UŻYTKOWNIKÓW, którzy nie stosują się do Ogólnych warunków użytkowania, spółka AporVino zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do swojej strony internetowej i/lub usług bez uprzedniego powiadamiania, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby trzeciej.

10.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Spółka AporVino podejmie stosowne kroki prawne w przypadku odmowy stosowania się do niniejszych zasad oraz niewłaściwego wykorzystaniem niniejszej strony internetowej, poprzez rozpoczęcie wszelkich działań natury cywilnej lub karnej, jakie są prawnie dostępne.

11.ZMIANA WARUNKÓW ORAZ CZAS ICH TRWANIA:

Spółka AporVino może w każdej chwili zmienić należycie ustanowione, przedstawione warunki określone w niniejszym dokumencie. Powyższe warunki obowiązują tak długo, jak są one przestawiane, do czasu ich zmiany przez inne, należycie ustanowione, warunki.

12. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA:

Zależność ustanowiona pomiędzy spółką AporVino a UŻYTKOWNIKIEM podlegać będzie obecnie obowiązującym przepisom prawa hiszpańskiego, a wszelkie rozbieżności zostaną przekazane do sądów, zgodnie z obowiązującym prawem.


Menu

Kod QR

Ostatnio Oglądane

Brak produktów
Porównaj 0