Kategorie

1. Ogólne warunki użytkowania

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (zwane dalej "Ogólnymi Warunkami"), wraz ze szczególnymi warunkami, które mogą zostać ustalone, regulują warunki zakupu produktów sprzedawanych za pośrednictwem stron internetowych www.aporvino.com i www.aporvino.es (zwanych dalej "Witryną"), należących do Distribuciones y Marketing Cacereños S.L. (zwanej dalej DIMARCA),z siedzibą w tym celu w  Polígono Industrial las Capellanías, C/ Tejedores parcela 116, naves 6 y 7, 10005 Cáceres, Hiszpania, z numerem  C.I.F. B-10183119, zarejestrowany  w Rejestrze Handlowym  w Cáceres, Tom 369 ogólne spółek, Księga: 197,  sekcja ogólna,  Folio: 153, Arkusz: CC-3381 Napis 6ª.  

Korzystanie z usług Witryny, a także nabycie któregokolwiek z jej produktów, oznacza akceptację Użytkownika, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, każdego z niniejszych Ogólnych Warunków. Rejestracja na Stronie internetowej i korzystanie z usług oznacza, że Twoje dane jako Użytkownika staną się częścią plików DIMARCA, a ich przetwarzanie będzie zgodne z postanowieniami Polityki prywatności, którą Użytkownik wyraźnie deklaruje, że zna i akceptuje.

DIMARCA udziela informacji o produktach, a także oferuje możliwość ich nabycia za pośrednictwem Serwisu. Osoby, które zamierzają kupić produkty, muszą postępować zgodnie z krokami, które DIMARCA komunikuje za pośrednictwem Witryny.

Niniejsze Ogólne Warunki i Informacje prawne są jedynymi warunkami mającymi zastosowanie do korzystania z Witryny i zakupu produktów za jej pośrednictwem i zastępują wszelkie inne warunki, chyba że uprzednie uzgodnienie na piśmie między DIMARCA a Użytkownikiem. W związku z tym Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Witryny i dokonuje zakupu produktów za pośrednictwem Witryny, zgadza się na przesłanie i jest związany niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Informacjami prawnymi, które zostały napisane w momencie uzyskania dostępu do Witryny.

Każdy Użytkownik, który kupuje którykolwiek z produktów Witryny, musi mieć co najmniej osiemnaście (18) lat.

2. Informacje o produkcie

Fotografie, przedstawienia graficzne lub ikonograficzne oraz filmy związane z Produktami DIMARCA, a także nazwy handlowe, znaki towarowe lub wszelkiego rodzaju znaki wyróżniające zawarte w Witrynie, mają na celu dostarczenie jak największej ilości informacji, jednak Użytkownik musi wziąć pod uwagę, że mają one cel orientacyjny, a w konsekwencji nie mają wyczerpującego charakteru.

DIMARCA zastrzega sobie prawo do decydowania, w każdym czasie, o produktach oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu. W ten sposóbDIMARCA może w każdej chwili dodać nowe produkty  do tych zawartych w Serwisie, przy czym rozumie się, o ile nie postanowiono inaczej, że takie nowe produkty będą podlegać postanowieniom Ogólnych Warunków, które obowiązują w tym czasie.

Podobnie, DIMARCA zastrzega sobie prawo do zaprzestania zapewniania dostępu, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, do dowolnego produktu oferowanego na Stronie internetowej.

W przypadku, gdy z powodu okoliczności siły wyższej produkt nie będzie dostępny po dokonaniu zakupu, DIMARCA poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną o całkowitym lub, w stosownych przypadkach, częściowym anulowaniu zamówienia. Częściowe anulowanie zamówienia nie daje prawa do anulowania całego zamówienia, bez uszczerbku dla wykonania prawa odstąpienia od umowy, które przysługuje Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków.

3. Zakup produktów

Aby dokonać zakupu produktu, Użytkownik, który musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat, musi wybrać produkt, który chce kupić i dodać go do koszyka. Po zakończeniu wyboru produktów do zakupu, Użytkownik może obliczyć kwotę ich zakupu, przeglądając go w Koszyku, i może potwierdzić za pomocą przycisku Do kasy, aby sfinalizować zakup. Po uzyskaniu dostępu do przycisku do sfinalizowania zamówienia użytkownik może dokonać płatności za zakup przelewem bankowym, za pobraniem, kartą kredytową w RedSys PayPal, za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności dostarczonego przez firmę PayPal, która wyda klientowi odpowiedni dowód zakupu.

Akceptant zobowiązuje się nie zezwalać na jakiekolwiek transakcje, które są niezgodne z prawem lub są uważane przez marki kart kredytowych lub bank nabywający za takie, które mogą lub mogą potencjalnie zaszkodzić dobrej woli lub negatywnie na nie wpłynąć. Następujące działania są zabronione w ramach programów marek kartowych: sprzedaż lub oferowanie produktu lub usługi, która nie jest w pełni zgodna ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującymi Nabywcę, Bank wydający, Akceptanta, Posiadacza karty lub karty. Ponadto wyraźnie zabronione są również następujące działania: Sprzedaż napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia.

4. Ceny produktów

Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny zawierają wszystkie podatki obowiązujące w EWG. W przypadku przesyłek poza EWG, jeśli są dostępne, zasada DAP (Delivery At Place) incoterms będzie stosowana, gdy DIMARCA jest odpowiedzialna za wszystkie koszty,  w tym główny transport i ubezpieczenie (które nie jest obowiązkowe), ale nie za koszty związane z importem, dopóki towary nie zostaną udostępnione kupującemu. Odprawa importowa i ewentualne związane z nią podatki są przyjmowane przez kupującego.

DIMARCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen odzwierciedlonych na Stronie w dowolnym momencie. Produkty będą fakturowane po cenie obowiązującej na Stronie internetowej, w momencie rejestracji zamówienia. W przypadku oczywistego błędu w cenie produktów, spowodowanego awariami technicznymi lub erratą w automatycznym lub ręcznym wprowadzaniu danych,
DIMARCA
zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia  i zwrotu zapłaconej kwoty na tę samą metodę płatności, której użyto do złożenia zamówienia. W przypadku, gdy metodą płatności jest przelew bankowy lub inna metoda płatności, która nie pozwala na automatyczny zwrot, klient musi podać numer rachunku bankowego, na który DIMARCA wpłaci zwrot. Jeśli klient nie poda rachunku bankowego do zwrotu, DIMARCA zatrzyma środki do czasu ich przekazania przez klienta. Oczywisty błąd rozumie się jako taki, w którym cena produktu jest o 30% lub więcej niższa niż średnia wartość rynkowa.

5. System płatności za produkty

Zapłaty ceny zakupionego towaru oraz kosztów wysyłki, które pojawią się na ekranie, można dokonać przelewem bankowym, gotówką przy odbiorze, kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem systemu PayPal oraz za pośrednictwem innych systemów płatności wskazanych w dowolnym momencie na Stronie.

Aby dokonać płatności, Użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w zależności od wybranego systemu płatności.

Jako elektroniczny system płatności, DIMARCA jest dołączona do bramki płatności e-commerce PayPal. Wszystkie dane dostarczane do tych celów są szyfrowane w protokole SSL (Secure Socket Layers), aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo.

Użytkownik musi powiadomić D IMARCA, za pośrednictwem [email protected], o wszelkich nienależnych lub oszukańczych obciążeniach na koncie podanym do zakupów na Stronie internetowej, w możliwie najkrótszym czasie, aby DIMARCA mogła przeprowadzić procedury, które uzna za stosowne.

6.- Koszty wysyłki i dostawy

Koszty wysyłki zamówień UŻYTKOWNIKA przejmą ten ostatni, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

DIMARCA wskaże cenę kosztów wysyłki w  procesie zamówienia; wydatki te muszą zostać zatwierdzone przez UŻYTKOWNIKA przed przyjęciem zamówienia, chyba że są wliczone w cenę.  DIMARCA wskaże UŻYTKOWNIKOWI z wyprzedzeniem w procesie zakupu wszelkie dodatkowe wydatki poniesione w procesie zawierania umowy.

DIMARCA poinformuje KLIENTA o przewidywanym czasie dostawy zamówienia w procesie zakupu. Podane w zamówieniu terminy dostaw są jedynie szacunkowe i odnoszą się do dni roboczych. 
D IMARCA  będzie zarządzać zamówieniem złożonym przez UŻYTKOWNIKA w maksymalnym okresie 48 godzin roboczych od daty zapłaty tego ostatniego, z wyjątkiem niektórych szczególnych przypadków, w których DIMARCA określa, że dodatkowe dni są niezbędne do przygotowania zamówienia lub zakupu produktów.  DIMARCA nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opóźnienia w przewidywanym czasie dostawy. Do UŻYTKOWNIKA należy sprawdzenie zamówienia w momencie dostawy i przeprowadzenie w tym czasie wszystkich roszczeń, które uzna za uzasadnione, takich jak uszkodzenie produktu lub jego brak. W przypadku, gdy UŻYTKOWNIK nie wskaże przewoźnikowi w momencie dostawy i w odpowiednim dokumencie (dowodzie dostawy) jakiejkolwiek anomalii w otrzymanym zamówieniu (uszkodzenia, brak towaru, błędne produkty),
DIMARCA nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia lub koszty wynikające z późniejszego roszczenia.
 DIMARCA może zażądać przed każdym roszczeniem UŻYTKOWNIKA za incydent w dostawie, zdjęć potwierdzających to roszczenie. Dostawa zamówień zostanie zrealizowana na adres dostawy dowolnie wskazany przez UŻYTKOWNIKA w formularzu zamówienia, o ile adres ten znajduje się w obszarach dystrybucji zawartych w Platformie. W tym celu UŻYTKOWNICY są informowani, że nie akceptujemy skrytki pocztowej jako adresu dostawy, w którym to przypadku UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o tej okoliczności, a zamówienie zostanie anulowane, chyba że UŻYTKOWNIK może zaoferować alternatywny adres w tej samej lokalizacji. 
DIMARCA
nie  ponosi żadnej odpowiedzialności, gdy dostawa produktu nie nastąpi w wyniku nieścisłości lub nieprawdziwości danych podanych przez UŻYTKOWNIKA w tym celu, a także w przypadku, gdy dostawa nie może zostać zrealizowana z przyczyn niezależnych od firmy spedycyjnej wyznaczonej do tego celu,  podobnie jak nieobecność odbiorcy. Zamówienie zostanie dostarczone w możliwie najkrótszym czasie, a w każdym razie zawsze w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia, z wyjątkiem sprzedaży do zaawansowanego lub primeura, który zostanie dostarczony, gdy winiarnia udostępni
wina DIMARCA. Chociaż przybliżony czas dostawy jest podany w zamówieniu
, DIMARCA zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu, pod warunkiem, że wcześniej poinformuje UŻYTKOWNIKA. Czas dostawy podany w zamówieniu ma charakter informacyjny, nie jest umowny. Pod warunkiem, że produkt nie został wysłany i / lub całkowity czas dostawy od daty zapłaty za zamówienie przekracza 30 dni kalendarzowych, UŻYTKOWNIK może anulować swoje zamówienie bez żadnych kosztów i otrzymać zwrot pieniędzy. Dostawy są realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) oraz w godzinach pracy (od 9:00 do 19:00) na zasadzie dobrowolności, niektóre agencje mogą zaakceptować dostawę przed lub po tych godzinach. Niestety, dostawy nie są oferowane w weekendy lub poza godzinami pracy oraz w weekendy lub święta, niezależnie od tego, czy UŻYTKOWNIK zażąda tych opcji w swoim zamówieniu, czy w jakiejkolwiek komunikacji z  zespołem
DMARCA.

7.- Wycofanie i zwrot

Zamówienia można anulować bez żadnych kosztów, dopóki przesyłka nie zostanie przygotowana do wysyłki do UŻYTKOWNIKA. Jeśli prośba o anulowanie wpłynie po przygotowaniu zamówienia, żądanie anulowania zostanie uznane za zwrot pieniędzy przez UŻYTKOWNIKA.

UŻYTKOWNIK może swobodnie odstąpić od umowy sprzedaży, bez wskazywania przyczyn, w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu. Data otrzymania potwierdzającego dostawę produktu będzie służyć do celów rozpoczęcia obliczania okresu czternastu (14) dni, o których mowa.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, UŻYTKOWNIK musi przekazać je na adres e-mail [email protected], wskazując w celach identyfikacyjnych  i zarządzania adres e-mail użyty do zakupu oraz numer zamówienia.  DIMARCA odpowie UŻYTKOWNIKOWI, podając dokładne instrukcje dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Podobnie, UŻYTKOWNIK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który udostępniamy pod następującym linkiem: https://drive.google.com/open?id=1vChcilWwMMvkokuzW8Y3FOfnTPWwaC7e

UŻYTKOWNIK ponosi koszty i inne procedury związane ze zwrotem produktu, które muszą być zapakowane i wysłane bezpiecznie, tak aby zwracany towar dotarł w idealnym stanie. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, szkody lub szkody poniesione przez produkt w tym procesie.

D IMARCA, w przypadku wycofania zamówienia, zwróci całkowite zamówienie pomniejszone o koszty odbioru, które D IMARCA zazwyczaj zarządza  za pomocą tej samej metody płatności, której użył UŻYTKOWNIK do nabycia produktu w maksymalnym okresie CZTERNASTU (14) dni kalendarzowych od sprawdzenia prawidłowego stanu produktu wysłanego przez KLIENTA do DIMARCA.  

DIMARCA akceptuje zwrot produktu tylko wtedy, gdy korzystanie z niego zostało ograniczone do zwykłej weryfikacji prawidłowego funkcjonowania wyżej wymienionego produktu przez UŻYTKOWNIKA, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DIMARCA nie przyjmie zwrotu jakiegokolwiek produktu, który ulega pogorszeniu przypisanemu KLIENTOWI.

Zwrot produktu musi być dokonany w oryginalnym opakowaniu i w idealnym stanie, czyli nieuszkodzony lub zabrudzony przez KLIENTA, i zostanie wysłany do miejsca wskazanego przez DIMARCA w instrukcji przesłanej do KLIENTA. Ponadto opakowanie musi być w pełni i w pełni zidentyfikowane, aby wiedzieć, kto jest nadawcą. W przypadku, gdy towar nie zostanie wysłany w warunkach opisanych w niniejszych warunkach, ulegnie amortyzacji, która w każdym przypadku musi zostać zapłacona przez KLIENTA.

Nie ma wycofania w przypadkach przewidzianych w art. 103 królewskiego dekretu ustawodawczego 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst ogólnej ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników. W sposób wyliczający, ale nie ograniczający, nie ma zwrotu w przypadku produktów spersonalizowanych lub łatwo psujących się, bez uszczerbku dla powyższego, w przypadku wątpliwości KLIENT może wcześniej skontaktować się z DMARCA .

W przypadku błędu w wysyłce lub jakiejkolwiek wady produktu, DIMARCA zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na inny równy, pod warunkiem, że istnieje dostępność tego samego i gdy nie minęło więcej niż 15 dni od dostawy w przypadku produktów, które mogą się zepsuć, jeśli nie są przechowywane w odpowiednich warunkach.  DIMARCA będzie odpowiedzialna za koszty zwrotu i wysyłki. W przypadku, gdy zmiana nie może zostać wprowadzona, kwota wspomnianego produktu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni kalendarzowych. Aby zwrot był skuteczny, skontaktuj się z nami telefonicznie 911 888 958 lub wyślij e-mail [email protected]

8.- Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków

DIMARCA zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji Witryny, a także Ogólnych Warunków. Użytkownicy będą zawsze mieli niniejsze Ogólne Warunki w widocznym miejscu, swobodnie dostępne dla tylu zapytań, ile chcą. Użytkownicy zobowiązują się do uważnego zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do sklepu internetowego. W każdym przypadku akceptacja Ogólnych Warunków będzie uprzednim i niezbędnym krokiem do zawarcia umowy dowolnego produktu dostępnego za pośrednictwem Witryny.

9. Komunikacja pomiędzy DIMARCA a Użytkownikiem

Wszelka komunikacja między DIMARCA a Użytkownikiem dotycząca niniejszych Ogólnych Warunków  lub nabywania produktów za pośrednictwem Witryny będzie odbywać się pocztą elektroniczną na piśmie, za pośrednictwem [email protected] e-mail i zgodnie z procedurami komunikacji ustanowionymi w niniejszych Ogólnych Warunkach dla każdego konkretnego przypadku.

10. Integralność Warunków Ogólnych

Niniejsze Ogólne Warunki i Informacje Prawne stanowią wyraźną i wyłączną wolę DIMARCA i  Użytkownika w odniesieniu do ich celu i unieważniają i zastępują wszelkie inne umowy lub umowy, ustne lub pisemne, osiągnięte wcześniej przez strony.

11. Nieważność częściowa

W przypadku, gdy którakolwiek z klauzul niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznana za nieważną, zostanie ona wycofana lub zastąpiona. W każdym przypadku wspomniane stwierdzenie nieważności nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

12. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń między stronami w odniesieniu do zgodności lub treści niniejszych Ogólnych Warunków, strony zgadzają się przedłożyć rozstrzygnięcie podniesionej sprawy właściwym sądom i trybunałom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja Europejska oferuje platformę alternatywnego rozstrzygania sporów, do której każdy konsument może uzyskać dostęp pod następującym linkiem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. Aby uzyskać wszelkie informacje, możesz skontaktować się z [email protected]


Menu

Kod QR

Ostatnio Oglądane

Brak produktów
Porównaj 0