Kategorie

1. Regulamin

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”), wraz z wszelkimi szczególnymi warunkami, które mogą mieć zastosowanie, reguluje warunki zakupu produktów za pośrednictwem stron internetowych www.aporvino.com i www.aporvino.es (zwanych dalej „Stroną” ), należących do spółki Aporvino SL (zwanej dalej AporVino), o numerze C.I.F. B-84190065, oraz mającej siedzibę przy Av. Felix Rodriguez de la Fuente, 17, Madryt, 28210. APORVINO, S. L. Zarejestrowane w Rejestrze Handlowym w Madrycie, tom 20913, książka 0, folio 200, sekcja 8, arkusz M 370751, napis 1

Korzystanie z usług Strony, a także nabycie dowolnego z oferowanych produktów, jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, każdego z postanowień niniejszego Regulaminu. Rejestracja na Stronie oraz korzystania z jej usług oznacza, iż wszystkie dane Użytkownika będą częścią plików należących do spółki AporVino, natomiast zasady postępowania z nimi są zgodne z postanowieniami polityki prywatności Privacy Policy , co Użytkownik niniejszym wyraźnie potwierdza i na co się zgadza..

Spółka AporVino udziela informacji o produktach oraz daje możliwość ich zakupu poprzez Stronę. Wszyscy Użytkownicy, którzy zamierzają nabyć produkty zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami podanymi przez spółkę AporVino za pośrednictwem danej strony internetowej.

Niniejszy Regulamin oraz Informacja prawna  są jedynymi warunkami odnoszącymi się do korzystania ze Strony internetowej oraz zakupu produktów za jej pośrednictwem, jednocześnie zastępują wszelkie inne warunki, za wyjątkiem uprzedniej pisemnej umowy pomiędzy spółką AporVino a Użytkownikiem. W rezultacie Użytkownik, który uzyskuje dostęp do strony internetowej, rejestruje się na niej i nabywa produkty poprzez daną stronę, tym samym wyraża zgodę oraz jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu i Informacji prawnej, jak zostało to ujęte w formie pisemnej podczas dostępu do strony internetowej.

Każdy Użytkownik, który kupuje jakikolwiek produkt ze strony internetowej musi mieć co najmniej osiemnaście (18) lat.

2. Informacje dotyczące produktu

Zdjęcia, prezentacje graficzne i ikonograficzne, jak również filmy związane z produktami sprzedawanymi przez spółkę AporVino, oraz nazwy handlowe, znaki towarowe lub logo wszelkiego rodzaju znajdujące się na Stronie, mają na celu dostarczyć jak najwięcej informacji. Jednakże, Użytkownik musi wziąć pod uwagę, że mają one charakter jedynie orientacyjny, a zatem nie wyczerpujący.

Spółka AporVino, w każdym momencie, zastrzega sobie prawo do decydowania odnośnie produktów oferowanych Użytkownikowi za pośrednictwem Strony internetowej. Tym samym, spółka AporVino może w dowolnym momencie dodawać nowe produkty do tych już znajdujących się na Stronie, co oznacza, o ile nie stwierdzono inaczej, że te nowe produkty są regulowane postanowieniami Regulaminu, który obowiązuje w danym momencie.

Ponadto, spółka AporVino zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania, w dowolnym momencie oraz bez uprzedzenia, dowolnego spośród produktów oferowanych na Stronie.

W sytuacji gdy, w wyjątkowych okolicznościach, produkt nie jest dostępny, natomiast zamówienie zostało już złożone, spółka AporVino, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poinformuje Użytkownika o całkowitym lub, w stosownych przypadkach, częściowym anulowaniu zamówienia. Częściowe anulowanie zamówienia nie upoważnia do anulowania całego zamówienia, bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia od umowy, które przysługuje Użytkownikowi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Zakup produktu

W celu kontynuowania zakupu produktu, pełnoletni Użytkownik, zaznacza wybrany produkt oraz dodaje go do koszyka. Gdy wszystkie produkty zostaną już wybrane, Użytkownik, odwiedzając swój koszyk, ma możliwość zapoznania się z łączną ceną, jednocześnie może zakończyć proces zakupu klikając na “„Przejdź do kasy”.”. W trakcie realizacji transakcji, Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty przelewem, za pobraniem, kartą kredytową poprzez RedSys, za pomocą systemu PayPal lub za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności oferowanego przez PayPal. W każdym przypadku kupujący otrzyma stosowne pokwitowanie zakupu.

4.Ceny

Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej zawierają wszystkie obowiązujące podatki na terenie EWG. W przypadku przesyłek poza EWG, o ile są dostępne, stosowana będzie zasada incoterms DAP (Delivery At Place), gdzie AporVino przejmuje wszystkie koszty, w tym główny transport i ubezpieczenie (które nie jest obowiązkowe), ale nie koszty związane z importem, aż do momentu udostępnienia towarów kupującemu. Koszty odprawy celnej i ewentualnych podatków ponosi kupujący.

AporVino zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na Stronie w dowolnym momencie. Produkty są fakturowane po cenie aktualnej odzwierciedlonej na Stronie w momencie składania zamówienia.

W przypadku oczywistego błędu w cenie produktów, spowodowanego usterkami technicznymi lub błędami w automatycznym lub ręcznym wprowadzaniu danych, AporVino zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i zwrotu wpłaconej kwoty na ten sam sposób płatności, który został użyty do złożenia zamówienia. W przypadku, gdy metodą płatności jest przelew bankowy lub inna metoda płatności, która nie pozwala na automatyczny zwrot, klient musi podać numer konta bankowego, na które AporVino dokona zwrotu. Jeśli klient nie poda rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, AporVino zatrzyma środki do czasu podania go przez klienta. Za oczywisty błąd uznaje się taki, w którym cena produktu jest niższa o 30% lub więcej od średniej wartości rynkowej.

5. System płatności

Płatności z tytułu zakupionych towarów oraz kosztów wysyłki, które pojawią się na ekranie, można dokonać poprzez przelew bankowy, gotówką przy odbiorze, kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem systemu PayPal oraz z wykorzystaniem innych systemów płatności, które mogą być wskazane w każdym momencie, na stronie internetowej.

Aby przejść do płatności, Użytkownik, w zależności od wybranego systemu płatności, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Jako elektronicznego systemu płatniczego, spółka AporVino używa bramy płatności e-commerce systemu PayPal. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, wszystkie dane udostępnione w powyższym celu, są szyfrowane w ramach protokołu SSL (Secure Socket Layers).

Użytkownik, poprzez [email protected], powiadomi spółkę AporVino, w możliwie najkrótszym czasie, o każdym przypadku nieprawidłowych lub niezgodnych z prawem opłat doliczanych do rachunku za dokonane zakupy na stronie internetowej, dzięki czemu spółka AporVino będzie mogła podjąć odpowiednie działania.

5.- Zmiany bieżącego Regulaminu

Spółka AporVino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie oraz bez uprzedzenia, zarówno wyglądu i układu strony internetowej, jak również do niniejszego Regulaminu. Regulamin ten, dla wygody Użytkowników znajduje się w widocznym miejscu, łatwo dostępnym w przypadku jakichkolwiek zapytań. Użytkownicy wyrażają zgodę na przeczytanie niniejszego Regulaminu za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do niniejszej strony internetowej. W każdym przypadku, akceptacja Regulaminu będzie warunkiem koniecznym w momencie zakupu dowolnego produktu dostępnego na stronie internetowej.

6. Korespondencja pomiędzy spółką AporVino a Użytkownikiem

Wszelka komunikacja pomiędzy spółką AporVino a Użytkownikiem, dotycząca niniejszego Regulaminu lub zakupu produktów za pośrednictwem strony internetowej, odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail [email protected], zgodnie z procedurami komunikacyjnymi, określonymi w niniejszym Regulaminie, dla każdego konkretnego przypadku.

7. Spójność Regulaminu

Niniejszy Regulamin oraz Informacja prawna stanowią wyraźną i jedyną wolę spółki AporVino oraz Użytkownika związaną z tematem powyższych dokumentów, jak również unieważniają i zastępują wszelkie inne umowy lub porozumienia, zarówno ustne jak i pisemne, dokonane wcześniej przez strony.

8.Częściowa nieważność postanowień

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, to zostanie ono usunięte lub zastąpione. W każdym razie, taka nieważność nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega oraz jest interpretowany zgodnie z prawem hiszpańskim. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń pomiędzy stronami w zakresie realizacji lub treści niniejszego Regulaminu, strony zgadzają się respektować decyzję podjętą w sprawie wniesionej do sądów, zgodnie z obowiązującym prawem.


Menu

Kod QR

Ostatnio Oglądane

Brak produktów
Porównaj 0